SÖLU OG AFHENDINGARSKILMÁLAR SEMENTSVERKSMIÐJUNNAR

LAUST OG PAKKAÐ SEMENT

 

1.0          FORSENDUR SKILMÁLA

1.1          Sementsverksmiðjan selur sement til:

               1. Fyrirtækja sem nota meira en 500 tonn á ári, og sem reka steypuframleiðslustöðvar. (fagaðilar).
               2. Sementseljenda sem ekki standa sjálfir að steypuframleiðslu.
               3. Verktaka vegna mannvirkjagerðar.
               4. Til einkaaðila í heilum brettum (960 kg) eða stórsekkjum

 

1.2          Ef ekki er um annað samið sérstaklega, gilda þessir sölu- og afhendingarskilmálar við reglulega endurtekin kaup.

1.3          Ef ekki er um annað samið sérstaklega, gilda þessir sölu- og afhendingarskilmálar við tilboðsgerð vegna sements sölu í stór verkefni.

 

2.0          Tilboð/samningar/verð

2.1          Varðandi fagaðila og söluaðila sem hafa samninga um föst viðskipti hefur verið gert samkomulag um afhendingu sem gildir um regluleg endurtekin viðskipti.

2.2          Samkomulag um afhendingu felur í sér verð, greiðsluskilmála, afhendingarstað og gæðakröfur.

2.3          Önnur verðtilboð sem byggja á þessum sölu- og afhendingarskilmálum gilda í 1 mánuð, sé ekki um annað samið. Sementsverksmiðjan er verulega háð hráefniskostnaði við verðlagningu sína. Verði félagið fyrir verulegum hækkunum (yfir 10%) frá birgjum fyrir afhendingu varanna en eftir að pöntun er gerð eða verðtilboð sett fram, skal Sementsverksmiðjunni heimilt að hækka áður uppgefin verð því til samræmis. Þá er Sementsverksmiðjan ekki bundin við verðtilboð ef aðrar verulegar breytingar verða á þeim forsendum sem því lágu til grundvallar.  

  • Allt sement sem afhent er reiknast á verði afhendingardags, sé ekki um annað samið.
  • Berist greiðslur ekki á gjalddaga við afhendingu varanna, eða innan greiðslufrests sé hann umsamsinn, reiknast dráttarvextir skv. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001.
  • Sement er selt frá birgðastöðvum Sementsverksmiðjunnar. Semja má um flutning frá birgðastöð til viðskiptavinar samanber verðlista um flutningskostnað sem uppfærður er mánaðarlega.

 

3.0          Eiginleikar framleiðslunnar

3.1          Sementið er afhent í samræmi við tæknilýsingar sem samþykktar hafa verið við pöntun og skv. gildandi lögum, fyrirmælum og sérstökum staðalákvæðum.

3.2          Sement sem framleitt er í verksmiðjum Norcem í Kjøpsvik og Brevik, er eingöngu afhent með þeim eiginleikum sem gefnir eru upp í gæðaupplýsingum og vörulýsingablöðum Norcem.

3.3          Gæðaupplýsingar og vörulýsingablöð má finna á vefsíðu Norcem www.norcem.no undir ”kundesenter” og fást einnig send ef óskað er. Finna má ofangreindar upplýsingar á íslensku á heimasíðunni www.sement.is

3.4          Gæðaupplýsingar Norcem innihalda niðurstöður úr innra gæðaeftirliti á vörunni og sérstaklega er getið um frávik frá viðmiðunargildum.

3.5          Kvartanir er varða ófullnægjandi gæði þarf að rökstyðja með prufutöku og setja fram skriflega án órökstuddrar tafar eftir að kvörtunarefnið kom í ljós eða hefði átt að koma í ljós.

 

4.0          Aðgengi

4.1          Sementsverksmiðjan hefur sett sér það markmið að eiga alltaf nægilegt sement á lager fyrir viðskiptavini sína. Engin trygging er þó fyrir því að svo sé og getur Sementsverksmiðjan enga ábyrgð borið ef félagið á ekki nægjanlegar birgðir til að uppfylla þarfir viðskiptavinarins.

4.2          Það er skilyrði að viðskiptavinur upplýsi Sementsverksmiðjuna um áætlað reglulega keypt magn og geti þess sérstaklega ef stórinnkaup eru fyrirséð og þá með að minnsta kosti 60 daga fyrirvara..

  • Sementsverksmiðjan kemur á verklagsreglu varðandi pantanir og afhendingu á sementi og upplýsir viðskiptavininn um verklagið.

 

5.0          Flutningar

5.1          Sementsverksmiðjan hefur samið við flutningsaðila  um flutning á lausu sementi frá birgðastöð og í síló hjá viðskiptavini, samanber verðlista um flutningskostnað sem uppfærður er mánaðarlega.

5.2          Flutningsaðilinn þarf að gangast undir kröfur um gæðaöryggi. Það felur m.a. í sér hreinsun á tönkum, viðhald og utanumhald pantana ásamt fleiru.

5.3          Sementsverksmiðjan gefur út leiðbeiningar um flutning á lausu sementi varðandi afhendingartíma, aðstæður til móttöku, umhverfisaðstæður og fleira er varðar öryggi.

5.4          Viðskiptavinur getur sjálfur samið um flutning á lausu sementi við þá sem hann kýs. Ef viðskiptavinur velur sjálfur flutningsaðilann er viðskiptavinurinn ábyrgur fyrir því að flutningsaðilinn fylgi þeim fyrirmælum sem gilda. Gerð er sú krafa að allir sem koma inn á athafnasvæði Sementsverksmiðjunnar ehf, bæði á Akranesi og á Akureyri, kynni sér öryggisreglur HeidelbergCement og fari eftir þeim. Ber viðskiptavinur ábyrgð á öllum á sínum vegum á athafnasvæði Sementsverksmiðjunnar, þ.m.t. verktökum og flutningsaðilum.

5.5          Viðskiptavinur ber ábyrgð á öllum skemmdum sem hann eða aðilar á hans vegum kunna að valda á athafnasvæði Sementsverksmiðjunnar, þ.m.t. skaðabótaábyrgð. Þá geta skemmdir eða brot gegn öryggisreglum leitt til þess að viðskiptavin eða aðilum á hans vegum verði meinaður aðgangur að athafnasvæðinu.

5.6          Þegar viðskiptavinur sækir sement skv. lið 5.4 tekur viðskiptavinur á sig ábyrgð á flutningi og gæðum sementsins eftir að það er komið í tankbílinn. Hreinir tankar eru skilyrði fyrir því að menn fái að lesta bíla á sílóstöðvum. Áhættan af óhreinum tönkum liggur í öllum tilvikum hjá viðskiptavininum..

 

6.0          Seinkun

6.1          Sementsverksmiðjan ber ekki ábyrgð á seinkunum sem verða vegna tafa sem fyrirtækið getur ekki haft stjórn á og getur ekki með sanngirni talist ábyrgt fyrir eða átt möguleika á að forðast eða komast hjá afleiðingum af. Kringumstæður, sem ekki telst á valdi Sementsverksmiðjunnar að hafa stjórn á, eru t.d. vinnudeilur, umferðarteppur, eldsneytis- eða annar efnisskortur, þ.m.t. birgðaskortur, ásamt öllu því sem flokkast undir ”force majeure”. Í slíkum tilvikum getur afhending dregist um þann tíma sem hindranir standa yfir.

 

Ef um er að ræða verulega seinkun sem Sementsverksmiðjan á að hafa stjórn á, á kaupandinn rétt á bótum fyrir beint tap sitt vegna seinkunarinnar. Í slíkum tilfellum þarf að tilkynna Sementsverksmiðjunni þegar í stað um bótakröfu sem skráir hana strax. Bótaábyrgð Sementsverksmiðjunnar takmarkast við fjárhæð sem nemur þeim hluta afhendingarinnar sem seinkun varð á.

 

6.2          Sementsverksmiðjan mun tilkynna kaupendum sínun um seinkanir án tafar.

6.3          Ef ekki hefur verið um annað samið verður viðskiptavinur að sætta sig við frávik varðandi afhendingu sem nemur allt að 2 sólarhringum á lausu sementi af umsaminni tegund. Sé um lengra frávik að ræða takmarkast ábyrgð Sementsverksmiðjunnar við að greiða skráðan  kostnað vegna annarra dreifingarúrræða sem SV hefur samþykkt áður á sementi á umsömdu verði ef viðskiptavinur getur ekki notað aðra sementstegund.

 

  • Ef um langvarandi afhendingarörðugleika er að ræða eða seinkanir sem rekja má til grófrar vanrækslu af hálfu Sementsverksmiðjunnar, þá takmarkast ábyrgð SV við reikningsupphæð á afhendingunni sem varð seinkun á. Sementsverksmiðjan ber ekki ábyrgð á rekstrartapi, tekjutapi, dagsektum eða öðru óbeinu tapi nema í þeim tilvikum að SV eða aðili sem Sementsverksmiðjan er ábyrg fyrir hafi sýnt grófa vanrækslu eða óaðgæslu.

6.5          Ef seinkanir verða skuldbindur viðskiptavinurinn sig til þess að hefja þegar aðgerðir sem miða að því draga úr kostnaði vegna seinkunarinnar.

6.6          Kvartanir vegna seinkunar á afhendingu skulu afhentar skriflega án  tafa.

6.7          Séu markaðsaðstæður þannig að óvenju mikið hafi verið tekið úr sílóunum skoðast tímabundin stopp á afhendingu ekki seinkun, sbr. grein 4.1.

               

 

7.0          Móttaka

7.1          Viðskiptavinur er skuldbundinn til að taka á móti vöruafhendingu á umsömdum tíma og móttökustað.

7.2          Viðskiptavinur verður að gera Sementsverksmiðjunni strax viðvart ef hann getur ekki tekið á móti umsömdu magni.

7.3          Viðskiptavinur ber ábyrgð á aukakostnaði sem hlýst af því að hann geti ekki tekið við vöruafhendingu sem samið var um, ef til dæmis verður biðtími fyrir flutningsaðilann eða þann sem á að flytja áfram ef flutningsgetan samsvarar ekki því sementsmagni sem berst.

 

8.0          Móttökueftirlit

8.1          Sementstegund er skráð á fylgiseðilinn.  Viðskiptavinur skal kanna að afhent sementstegund sé sú sama og pöntuð var.

8.2          Ef ósamræmi er milli pöntunar og afhentrar vöru skal sementinu skilað þegar í stað og ný afhending afgreidd svo fljótt sem auðið er eftir að Sementsverksmiðjan hefur móttekið kvörtunina.

8.3          Kvörtunum þarf að koma á framfæri strax og viðskiptavinur verður var við eða hefði mátt vita um kvörtunarefnið og í síðasta lagi innan 3 daga. Allar kvartanir þarf að leggja fram skriflega. Kvartanir má senda á netfangið sala@sement.is  Sement sem þykir aðfinnsluvert skal ekki nota.

8.4          Ef gallinn er þess eðlis að viðskiptavinur viðurkennir að hafa vitað um hann fyrir afhendingu er ábyrgð Sementsverksmiðjunnar takmörkuð við nýja afgreiðslu.

 

9.0          Ábyrgð

9.1          Ef mistök verða varðandi afhendingu takmarkast ábyrgð Sementsverksmiðjunnar við 2,0 MISK vegna skaða á eigum viðskiptavinar, framleiðsluvörum, lausa fjármunum, ásamt framleiðsluvöru þar sem það sem afhent var er hluti af framleiðsluvöru.

9.2          Sementsverksmiðjan ber enga ábyrgð á hvers konar óbeinu tjóni, s.s. rekstrartapi, tekjutapi, dagsektum eða öðru innra tapi nema í þeim tilvikum að Sementsverksmiðjan eða aðili sem fyrirtækið er ábyrgt fyrir hafi sýnt grófa vanrækslu eða óaðgæslu.

9.3          Viðskiptavinur skuldbindur sig til að halda Sementsverksmiðjunni skaðlausri á sama hátt og ábyrgð fyrirtækisins takmarkast í samræmi við ofanskráðar greinar 9.1 og 9.2.

9.4          Norcem stendur fyrir stöðugri þróun á framleiðsluvörum sínum. Sementsverksmiðjan setur fyrirvara um breytingar á framleiðsluvörum með að minnsta kosti 2 mánaða fyrirvara.

 

10.0        Force Majeure - Óviðráðanleg atvik

                Komi upp óviðráðanleg atvik “force majeure” , er hvorum samningsaðila heimilað að fresta skyldum sínum skv. skilmálum þessum meðan það ástand varir. Með “force majeure” atvikum er almennt átt við aðstæður sem hvorugur aðila gat séð fyrir og hafa bein áhrif á efndir. Að öðru leyti fer um þetta efni eftir almennum reglum kröfuréttar um efndir loforða og samninga. Samningsaðili sem vill bera fyrir sig slík atvik skal tilkynna gagnaðila þar um, með sannanlegum hætti og ef gagnaðili krefst þess, að leggja fram nauðsynleg gögn um tilvist, efni og tímalengd slíkra aðstæðna.

 

 

10.0        Dómsmál

 

                Deilumál sem kunna að rísa út af viðskiptum sem um gilda skilmálar þessir skulu rekin fyrir Héraðsdómi Vesturlands.

 

Hafa samband 

  • Sími sementsafgreiðsla430 5050
  • Sími skrifstofa430 5000
  • Framkvæmdastjóri430 5021

Opnunartími sementsafgreiðslunnar

Mán – Fimm 7.45 – 16.00
Föstud. 7.45 – 15.00

Nánari upplýsingar